माग्दै चलेको इप्रका !

२०७५ आश्विन १८, बिहीबार २३:५९ मा प्रकाशित

नारायणपुर । इलाका प्रहरी कार्यालय नारायणपुर २०३३ सालमा अस् थायी प्रहरी चौ कीका रुपमा स् थापित भएको  हो  । जुन अस्थायी प्रहरी चौ की हुदै  हाल इलाका प्रहरी कार्यालय बने को  छ । सार्वजनिक कुवाको  नाममा रहे को  करीव साढे  दुई कट्ठा जग्गा इप्रका नारायणपुर रहे को  छ । २३ जनाको  दरबन्दी रहे को  इप्रका नारायणपुरमा हाल एकजना प्रहरी नायव निरीक्षक, पा“चजना हवलदार र ११ जना जवान रहे का छन । जुन ‘ख’ वर्गको  इप्रका हो  ।

वर्गका हिसाबले  इप्रका नारायणपुर ‘ख’ वर्गमा रहे  पनि से वा, सुविधा र आन्तरिक व्यवस् थापनका हिसाबले  चौ कीसरह नै  छ । न सुरक्षित भवन छ, न आफ्नै  जग्गा छ । गाडी मो टर चलाउन पनि स् थानीयहरुको  भर छ । खाने पानी पनि स् थानीय खाने पानी समितिले  निःशुल्क उपलब्ध गराउ“दै  आइरहे को  छ । इप्रकाको  आन्तरिक व्यवस् थापन र खर्चका लागि राज्यले  बजे ट उपलब्ध नगराउदा यस्तो  समस्या भो ग्नु परिरहे को  इप्रका नारायणपुरका प्रहरी नायव निरीक्षक भीमबहादुर खड्काले  बताउनुभयो  । उहाले  भन्नुभयो – ‘भवनको  रङरो गनदे खि गाडीको  इन्धनसम्मका लागि स् थानीयको  भर पर्नुपरे को छ । जसले  गर्दा नागरिक सुरक्षा र से वा सम्पादनमा इप्रकाले  निकै  समस्या भो ग्नुपरे को  छ ।’

SPONSORED

आन्तरिक व्यवस् थापनका लागि बजे ट विनियो जन नहु“दा इप्रका स् थानीयहरुको  सहयो गले  चल्न बाध्य भएको  उहा“को  भनाइ छ । इप्रका नारायणपुरमा एक प्रहरी भ्यान र एउटा मो टरसाइकल छ । तर त्यसको  मर्मत खर्चका लागि रकम नआउ“दा कहिले  कसो  थन्काइ राख्नुपर्ने  बाध्यता भएको  उहा“ले  बताउनुभयो  ।

SPONSORED

इप्रका नारायणपुरको  घो राही उपमहानगरपालिका वडा नं. ८, ९, १०, ११ र १२ आधा भाग र तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नं. १७ को  आधा भागसम्म कार्यक्षे त्र तो किएको  छ । भौ गो लिक रुपमा टाढा र कतिपय वडाहरु विकट पनि रहे का छन् । जहा कुनै  समयमा के ही घटना भएमा प्रहरी हि“ड्दै  जान पनि सम्भव दे खिदै न ।

SPONSORED

जसका लागि गाडी र मो टरसाइकलको  व्यवस् था गरिएको  छ । तर इन्धन र मर्मत सम्भारका लागि रकम नआउ“दा प्रहरीले  स् थानीयहरुको  सहयो गमा इन्धनको जो हो  र मर्मत गर्दै  आइरहे को  उहाको  भनाइ छ । कहिले काहीं इन्धन अभावका कारण स् थानीयहरुको  मो टरसाइकलमा प्रहरी घटनास् थलमा पुग्ने  गरे को  उहाले  बताउनुभयो  । उहाले  भन्नुभयो – ‘कहिले काहीं जादाजादै  भ्यान र मो टरसाइकल बाटो मै  रो किन्छन् इन्धन नभएका कारण ।’ जुन समस्या प्रहरीसगै  नागरिकले  भो ग्नु परिरहे को  दे खिन्छ । इन्धन र गाडी मर्मत मात्रै  हो इन ।

कार्यालयको  सुरक्षा तारवार, गे ट, भान्साघर, शाौ चालयसम्म सवै  स् थानीयको  सहयो गले  बने को  उहाले  बताउनुभयो  । उहाले  भन्नुभयो – ‘नागरिकको  सुरक्षाका लागि हामी बसे का छौ ं, नागरिकहरुले  हामीलाई सहयो ग गर्दै  आइरहनुभएको  छ । तर यो  काम राज्यको  नै  हो  ।’

तलब, खाना र विद्युत खर्चमा मात्रै  राज्यले  व्यवस्थापन गरे को  उहा“को  भनाइ छ । त्यो  बाहे क अन्य सबै  खर्च स् थानीयले  धाने को  उहा“ले  बताउनुभयो  । उहाले  भन्नुभयो – ‘कहिले काहीं भिआइपीलाई स् कर्टिङ गर्नुपर्छ । तर गाडीमा ते ल हु“दै न । त्यो  पनि माग्नुपर्छ । अपराधी भागे को  हुन्छ । छो प्न जानुपर्छ, त्यस बे ला पनि ते ल ह“ुदै न । सवारी साधन दुर्घटनामा परे को  हुन्छ । घाइते हरुलाई अस् पतालमा पु¥याउनुपर्छ । त्यो  पनि स्थानीयसग माग्नुपर्छ । के  गर्ने  सबै  कुरा मागे र टरे को  छ ।’

जीर्ण भवन

इप्रका नारायणपुरको  भवन बाहिरबाट दे ख्दा से तो  अति सुन्दर दे खिए पनि भित्र सबै  चर्किएको  छ । इप्रकाको  आफ्नो  जग्गा नहुदा कार्यालयको  नया“ भवन बन्न सके को छै न । जसका कारण कार्यालय जीर्ण भवनबाटै  सञ्चालन भइरहे को  छ । सार्वजनिक कुवाको  जग्गामा भवन रहे काले  नया भवन निर्माणका लागि कार्यालयको  आफ्नै  जग्गा चाहिने  हुदा कार्यालयको  नयँ“ भवन निर्माण हुन नसके को  इप्रका नारायणपुरका प्रनानि खड्काले  बताउनुभयो  ।

उहाले  भन्नुभयो – ‘सडकमा मालवाहक गाडी गुड्दा भित्र घर थर्किन्छ, धुलो  पनि खस् छ । बस् न उठ्न नै  समस् या छ ।’ कार्यालय रहे को  जग्गालाई कार्यालयका नाममा नामसारी गर्न धे रै  प्रयास गरे  पनि अझै  कार्यालयको नाममा नामसारी नहु“दा यस् तो  समस् या दे खिएको  उहाको  भनाइ छ ।