सिकलसेल पीडितको  माग : आजीवन निःशुल्क औषधि उपचार  देऊ

२०७५ आश्विन ११, बिहीबार १९:४४ मा प्रकाशित

घो राही  । घो राही उपमहानगरपालिका– २ भट्टे टारका चुलुवा चौ धरीलाई अहिले  दुई छो राको  निःशुल्क उपचार पाउदा सहज भएको  छ । तीन वर्षअघि जे ठो  छो रा २० वर्षीय राजकुमार चौ धरी र कान्छो  छो रा १९ वर्षीय रमे श चौ धरीलाई एकवर्ष अघि सिकलसे ल एनिमिया दे खिएपछि औ षधि उपचारमा समस् या भो ग्नुभएका चुलुवा चौ धरी तत्कालका लागि सहुलियत महसुस गरे को बताउनुभयो  । दुई छो रा, एक छो री र श्रीमान, श्रीमती गरी पाचजनाको  परिवार छ चुलुवाको  ।

१९, २० वर्षका दुई छो रा पनि छन तर कमाइ खाने बे लामा उनीहरुको  उपचारको  समस् याले  चुलुवालाई आङमा घाम कहिल्यै  लाग्दै न । ‘सरकारले  एकलाखसम्मको  औ षधि निःशुल्क दिएको  छ । तर सिकलसे ल एनिमियाको  औ षधि जीवनभर खानुपर्छ’– निराश हुदै  चुलुवाले  भन्नुभयो – ‘एक लाख पुगे पछिको  औ षधि कसरी खुवाउने  हो  ? कि रो गको  निर्मूलीकरणको  उपाय खो ज्नुपनेर्  नत्र आजीवन निःशुल्क औ षधि सरकारले  दिनुपनेर्  चुलुवाको  माग छ ।

SPONSORED

चुलुवा मात्रै  हो इन, घो राही उपमहानगरपालिका– १७ का छे दु चौ धरीलाई श्रीमती, दुई छो रा र एक छो री सबै  सिकलसे लका बिरामी भएपछि चै नको  निन्द्रा छै न । गत चै तमा श्रीमती कमलामा सिकलसे ल भएको  पुष्टि भयो  । त्यसपछि छो राछो रीको  जा“च गर्दा उनीहरुमा पनि रो ग दे खिएपछि छे दुलाई कसरी औ षधि उपचार गनेर्  भन्ने  चिन्ताले  सताएको  छ । अहिले  त सरकारले  दिएको  एकलाख बराबरको  सहुलियतमा उपचार भइरहे को  छ । तर एकलाख भन्दा माथिको  उपचार गराउन आफ्नो  क्षमताले  नपुग्ने  छे दुले  बताउनुभयो  । नौ  वर्षीया जे ठी छो री सम्झना, सात वर्षीया कान्छी छो री माधवा र पा“च वर्षीय छो रा गो विन्दसहित श्रीमती कमलाले े  नियमित औ षधि से वन गरिरहनुभएको  छ । सम्पत्तिको  नाममा थो रै  ऐ लानी जमिन र सानो  घर छ, पे शाको  हिसाबले  मजदुरी गर्नुहुन्छ छे दु, जसले  खानसम्म धौ  धौ  पुगे को  छ । ‘परिवारका सबै  बिरामी छन् । सरकारले  औ षधि दिएको  छ र राहत भएको  छ’– छे दुले  भन्नुभयो – ‘जीवनभर एकलाखको  औ षधिले  त पुग्दै न ?’ उहा“ले  सधै ंभरी औ षधिको  व्यवस् था गरिदिन सरकारस“ग माग गर्नुभयो  ।

SPONSORED

थारु समुदायमा अलि बढी दे खिएको  सिकलसे लले  गरिव थारु समुदायलाई ठूलो  समस् यामा पारे को  छ । घो राही–३ का खिमबहादुर चौ धरीलाई पनि पा“चवर्षदे खि छो री अनुषाको  औ षधिमुलो  गर्नमै  समय बिते को  छ । दुई वर्षकै  उमे रमा सिकलसे ल दे खिएपछि खिमबहादुरले  अनुषाको  बा“की उपचार कसरी गर्ने  भन्ने  चिन्ता छ । छे दु, खिमबहादुर र चुलुवा मात्रै  हो इन दाङमा सरकारी निःशुल्क औ षधि खाइरहे का एक सय ५७ जनाको  परिवारलाई बा“की जीवनको  उपचार कसरी गनेर्  भन्ने  चिन्ताले  सताइरहे को  छ । हुन त प्रदे श र स् थानीय सरकारले  पनि सिकलसे लको  उपचारका लागि सहयो ग गनेर्  आफ्ना नीति कार्यक्रममै  उल्ले ख गरे का छन् । तर व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन नसक्दा सिकलसे ल पीडितहरु संघीय सरकारको  सहयो गपछि के  गनेर्  भन्ने  चिन्तामा छ“दै छन् । पा“च नम्बर प्रदे श सरकारले  अनुवांशिक रो ग सिकलसे ल निदान र निःशुल्क उपचारको  व्यवस् था मिलाउने  आफ्नो  नीति कार्यक्रममै  उल्ले ख गरे को  छ भने  दाङको  घो राही उपमहानगरपालिकाले  पनि सिकलसे ल रो गको  निदान गरी निःशुल्क ल्याव परीक्षणको  व्यवस् था मिलाइने छ भने को  छ । त्यस् तै  तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले  सिकलसे ल रो गबिरुद्ध सचे तनाका लागि १६ लाख बजे ट विनियो जन गरे को  छ । तर पीडितहरुले  त्यो  से वा अहिले सम्म नपाएको  गुनासो  गरे का छन् ।

SPONSORED

रकम नै  विनियो जन गरे को  तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले  सिकलसे लबिरुद्ध सचे तना फै लाउन यो जना बनाइरहे को  बताएको  छ । उपमहानगरपालिकाका प्रवक्ता श्याम डा“गीले  विनियो जित रकम स् वास् थ्य महाशाखाबाटै  परिचालित हुने  र कसरी काम गनेर्  भन्ने  यो जना भइरहे को  बताउनुभयो  । तर निःशुल्क ल्याव टे ष्ट गनेर्  कार्यक्रम बनाएको  घो राही उपमहानगरपालिकाले  भने  अत्याधुनिक ल्याव विना टे ष्टको  कार्यक्रम अघि बढाउन नसकिने  भन्दै  मे शिनका लागि प्रदे शको  मुख ताके र बसे को  जनाएको  छ । पा“च नम्बर प्रदे श सरकारले  राप्ती उपक्षे त्रीय अस् पतालमा आधुनिक ल्याव मे सिन ल्याउने  तयारी गरे को  छ, घो राही उपमहानगरपालिका स् वास्थ्य महाशाखा प्रमुख नारायण घर्तीले  भन्नुभयो – ‘मे सिन नआउदासम्म सामान्य ल्याव टे ष्टले  कुनै  अर्थ राख्दै न, त्यसै ले  प्रदे शले  कहिले  मे सिन पठाउ“छ त्यसै मा भरपर्छ ।’ तर सिकलसे लका विरामी र तीनका परिवारहरुले  भने  टुक्रे  यो जना भन्दा निःशुल्क औ षधि उपचारको  व्यवस् था गर्न सरकारस“ग माग गरे का छन् भने  स् थानीय र प्रदे श सरकारका नीति कार्यक्रमलाई थप समृद्ध बनाएर पीडितका लागि सहयो ग पुग्ने  खालको  बनाउन आग्रह गरे का छन् ।