‘कोटा’मा उपचार,सेवा फेर्छां  ः प्रतिष्ठान

२०७५ आश्विन १८, बिहीबार २३:०२ मा प्रकाशित

गिरिराज ने पाली

घो राही । मुसीको ट रुकुमका २९ वर्षीय टो पबहादुर के सी स् वास् थ्य उपचारका लागि यही शनिवार रुकुमबाट दाङ आउनुभयो  । शनिवार दाङ आइपुग्नुभएका के सी आइतवार करिब १२ बजे  राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा उपचारका लागि जानुभयो  । तर उपचार से वा पाउन सक्नुभएन । यसको  मुख्य कारण नै  को टा सिस्टम हो  । जनशक्ति अभावका कारण को टा सिस्टममा उपचार से वा सञ्चालन हुदा उहाले  समयमा उपचार से वा पाउन सक्नभएन । जसले  गर्दा आफू पुनः मंगलवार उपचारका लागि प्रतिष्ठानमा धाउनुपर्ने  बाध्यतामा परे को  बताउनुभयो  ।

SPONSORED

उहाले  भन्नुभयो – ‘टाढाबाट उपचार लिन आए“ । दुईदिनसम्म पनि पालो  आएन । नजिकै को  भए भनसुन गरे र पनि उपचार गर्थे ं । टाढाबाट आएको  यहा, त को टामा हुने रै ’छ ।’

SPONSORED

स्वास्थ्य उपचार से वा पनि को टा सिस् टममा सञ्चालन हुदा टाढा–टाढाबाट से वा लिन आउने  बिरामीहरुले  सास् ती खे प्नु परे को  उहाको  भनाइ छ । जसका कारण बिरामीले  शारीरिक पीडास“गै  आर्थिक भार खे प्नुपर्ने  उहा“ले े  बताउनुभयो  । को टा सिस् टमको  उपचार से वा प्रणालीले  आर्थिक व्ययभार पनि थप्ने  गरे को  उहा“को  भनाइ छ । आजभो लि उपचार से वा झनै  भद्रगो ल रहे को  उहा“ले  बताउनुभयो  ।

SPONSORED

के सी मात्रै  हो इनसाविकको  राप्ती उपक्षे त्रीय अस् पताल हाल राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा से वा लिन आउने  बिरामीहरुले  लामो  समयदे खि यस् तो  समस् या भो ग्दै  आइरहनुपरे को  छ । जनशक्ति अभावका कारण छाला, नाक, कान, घाटी र भिडियो  एक्सरे  से वा दै निक ३५ देखि ४० जनाको  मात्र जा“च गरिने  हु“दा यस् तो  समस् या दे खिएका पाइन्छ ।

को टा सिस् टममा बिरामीको  जा“च ह“ुदा कतिपय विरामीहरु सरकारी अस् पताल छो डी निजी अस् पतालहरुमा धाउनुपर्ने  बाध्यतामा परे को  दे खिन्छ । को टा सिस् टमले  धे रै  दिनसम्म पनि पालो  नआउ“दा बिरामी सरकारी अस् पताल छो डी निजीमा जानुपर्ने  बाध्यतामा परे को  तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नं. १२ का दुजमान चौ धरीले  बताउनुभयो  । उहा“ले  भन्नुभयो – ‘गत असारमा मै ले  पनि छो रीको  भिडियो  एक्सरे  बाहिर गराएको  हु“ ।’ जसले  गर्दा आर्थिक भारमा परे को  उहाको  गुनासो  छ । सरकारी अस् पतालमा को टा सिस् टम सञ्चालन ह“ुदा सर्वसाधारणले  से वाका लागि धे रै  दिन कुर्नुपर्ने  वा निजी मे डिकलमा जानुपर्ने  बाध्यतामा परे को  दे खिन्छ ।

सेवा फेर्छां  ः प्रतिष्ठान

जनशक्ति अभावका कारण साविकको  राप्ती उपक्षे त्रीय अस् पतालको  उपचार से वा जसो तसो  अवस्थामा चल्दै  आइरहे  पनि प्रतिष्ठान भएपछि से वा फे र्ने  प्रयासमा लागिरहे को  राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान राप्ती उपक्षे त्रीय अस् पतालका निर्दे शक ऋतु बरालले  बताउनुभयो  ।

उहाले  भन्नुभयो – ‘दुईचार दिनमै  से वास् तर फे रिन्छ भन्न सकिदै न । तर पनि साविकको  से वामा के ही फे रबदल गर्ने  सो चममा छौ ं ।’ प्रतिष्ठान भएपछि तत्कालै  से वास् तरमा फरक आइहाल्छ भन्नुहु“दै न । प्रतिष्ठानले  पनि के ही यो जना निर्माण गरी नागरिक से वालाई चाडो  भन्दा चाडो  स्तर बढाउने  सो च बनाएको  उहाको  भनाइ छ । प्रतिष्ठानले  आवश्यक जनशक्तिसम्बन्धी गृहकार्य गरिरहे काले  चाडै  नै  जनशक्तिको  व्यवस् थापन गरी से वालाई प्रभावकारी बनाउने  उहा“को  भनाइ छ । उहाले  भन्नुभयो – ‘को टा सिस्टम रहरले  हो इन । बाध्यताले  चले को  छ । तर हामी को टा सिस् टम अन्त्य गर्ने  सो चमा छौ ं ।’